Hipoteka

„Z tej przyczyny, że hipoteka nie jest środkiem egzekucyjnym do jej wpisu nie znajduje zastosowania art. 532 kc, co oznacza, że wyrok wydany na podstawie art. 527 kc w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem ubezskutecznionej czynności prawnej nie uchyla wymagania, wynikającego z art. 109 ust. 1 [ustawa o księgach wieczystych i hipotece], aby wpis hipoteki przymusowej mógł nastąpić w stosunku do nieruchomości dłużnika. Warunek ten nie jest spełniony, jeżeli dłużnikiem z wierzytelności mającej zostać zabezpieczoną wpisem hipoteki przymusowej jest ten, który wyzbył się jej własności na skutek czynności prawnej dokonanej z osobą trzecią ubezskutecznionej wobec wierzyciela. Wyrok taki nie może stanowić podstawy wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości osoby trzeciej nabytej przez tę osobę w wyniku czynności prawnej uznanej za bezskuteczną, także łącznie z tytułem wykonawczym przysługującym wierzycielowi (wnioskodawcy o wpis) wobec dłużnika” (SN wyrok V CSK 347/12 26.06.2013).

  • cywilne/materialne/hipoteka.txt
  • ostatnio zmienione: 15.01.2020 10:04
  • przez Piotr Pyclik