Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

cywilne:materialne:przedawn [27.08.2018 19:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Przedawnienie ======
  
 +===== Wyłączone =====
 +
 +"(...) instytucja przedawnienia dotyczy jedynie roszczeń majątkowych,​ czyli prawa do żądania świadczenia. Nie ulegają przedawnieniu żądania <color #​ed1c24>​ustalenia prawa lub stosunku prawnego</​color>,​ oparte na art. 189 kpc. Nie oznacza to jednak, że mogą być dochodzone bezterminowo,​ gdyż przesłanką ustalenia musi być <color #​00a2e8>​interes prawny</​color>​. W ramach jej badania w procesie dotyczącym odpowiedzialności za czyn niedozwolony Sąd ustala czy nie upłynął termin przedawnienia roszczeń majątkowych"​ (SA Warszawa I Cywilny wyrok I ACa 208/00 21.06.2000).
 +
 +"​Stosownie do art. 117 § 1 kc z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych,​ przedawnieniu ulegają <<​roszczenia majątkowe>>,​ a więc te, które zmierzają do zaspokojenia powoda. Jeżeli powód nie dochodzi roszczenia w tym właśnie znaczeniu, przedmiotem zaś procesu - jak to ma miejsce w sprawie niniejszej - jest roszczenie procesowe o ustalenie nieważności umowy, czyli ustalenie nieistnienia praw, jakie miałyby z tej umowy wynikać, to w stosunku do takiego żądania pozwu (...) aktualność zarzutu przedawnienia jest logicznym niepodobieństwem"​ (SN wyrok II CR 288/76 27.08.1976).
 +
 +===== Przerwa =====
 +
 +"(...) przerwanie biegu przedawnienia nie jest podstawowym celem instytucji <color #​ed1c24>​postępowania pojednawczego</​color>​ i nie można uznać, aby prawnie dopuszczalne było przerywanie biegu terminu przedawnienia w nieskończoność przy pomocy kolejnych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej"​ (wyrok SA Warszawa I ACa 12/14 6.06.2014).
 +
 +===== Zrzeczenie się =====
 +
 +"W tym kontekście stwierdzić należy, że tylko wówczas można przyjąć dorozumiane oświadczenie woli dłużnika o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia,​ gdy jego zamiar zrzeczenia się zarzutu przedawnienia wynika w sposób <color #​7092be>​niewątpliwy</​color>​ z towarzyszących temu oświadczeniu okoliczności. Takie okoliczności to np. pertraktacje dłużnika z wierzycielem na temat rozłożenia długu na raty, zawarcie umowy nowacyjnej, zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej"​ (SN wyrok V CK 620/03 21.07.2004).
 +
 +"Z wywodów tych wynika, że złożenie przez dłużnika oświadczenia,​ w którym jedynie <color #​ffaec9>​uznaje roszczenie <<za zasadne>></​color>​ co do zasady, nie wyklucza późniejszego podniesienia zarzutu <color #​ffaec9>​przedawnienia</​color>​ dochodzonego roszczenia. Przyjęcie, że uznanie roszczenia zawiera takie zrzeczenie się korzystania z przedawnienia,​ możliwe jest jedynie wówczas, gdy z treści lub z okoliczności,​ w jakich oświadczenie zostało złożone, wynika, że taka jest rzeczywista wola dłużnika"​ (SN wyrok II CKN 46/97 19.03.1997).
 +
 +"​Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia powoduje przekształcenie - z mocy prawa - zobowiązania naturalnego w zaskarżalne roszczenie. Tego skutku materialno-prawnego <color #​ff7f27>​nie niweczy oświadczenie o cofnięciu uznania</​color>,​ gdyż oświadczenie takie, aczkolwiek ma znaczenie procesowe, nie zmienia stanu materialno-prawnego dotyczącego zasadności roszczeń"​ (SN wyrok I PRN 32/75 6.11.1975).
 +
 +===== Proces =====
 +
 +"​Ponieważ więc zgłoszony dopiero w postępowaniu apelacyjnym zarzut przedawnienia jest zarzutem prawnym a fakty leżące u jego podłoża nie są objęte ograniczeniami zgłaszania nowości w postępowaniu apelacyjnym należy przyjąć, że art. 368 § 1 pkt 4 i art. 381 kpc nie mają do niego nawet odpowiedniego zastosowania. Zarzut przedawnienia roszczenia majątkowego pozwany może więc zgłosić w postępowaniu <color #​22b14c>​apelacyjnym</​color>"​ (SN wyrok V CK 38/04 19.08.2004).
 +
 +"Sąd Okręgowy oddalił powództwo z powołaniem się na przepis art. 442 § 1 kc w stosunku do obu pozwanych, pomimo tego, że skutki upływu przedawnienia,​ w myśl art. 117 § 2 kc, polegają jedynie na możliwości uchylenia się od zaspokojenia przedawnionego roszczenia. Z możliwości tej skorzystał tylko jeden pozwany - Szpital, podnosząc odpowiedni zarzut. Oddalenie powództwa w stosunku do Skarbu Państwa z powodu upływu przedawnienia z art. 442 § 1 kc nastąpiło z naruszeniem tego przepisu, skoro ten pozwany nie podniósł zarzutu przedawnienia,​ a więc brak było przesłanek do rozważania dochodzonego przez powódkę roszczenia w płaszczyźnie tej regulacji"​ (SN wyrok I PKN 746/99 2.08.2000).
  • cywilne/materialne/przedawn.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)