Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

„(…) przepisy tej ustawy [TermZapl] miały zastosowanie do umowy zawieranej w obrocie, spełniającej warunki uznania jej za transakcję handlową, której przedmiotem jest odpłatne dostarczenie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Zakres pojęcia umowy o świadczenie usług obejmuje umowy zlecenia, umowy o dzieło. Przy przyjęciu, że celem ustawy jest szeroka ochrona wierzyciela pojęcie umów o świadczenie usług obejmuje także umowy o czasowe korzystanie z rzeczy, np. najmu, dzierżawy, które w ścisłym znaczeniu nie są umowami o świadczenie usług” (SN wyrok V CSK 668/14 6.08.2015).

„Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy [TermZapl], przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione” (SN uchwała III CZP 94/15 11.12.2015).

  • cywilne/materialne/term_zapl.txt
  • ostatnio zmienione: 18.02.2019 10:14
  • przez Piotr Pyclik