Podpisanie wyroku

„Wyrok, którego sentencji skład sądu nie podpisał, nie istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym także wówczas, gdy został ogłoszony” (SN uchwała III CZP 29/00 26.09.2000).

„Przepisy stanowiące o konieczności podpisania sentencji orzeczenia (art. 324 § 3 kpc) oraz jego uzasadnienia (art. 330 § 1 kpc) przez skład orzekający dotyczą jedynie oryginału orzeczenia, który pozostaje w aktach sprawy, nie zaś odpisów wydawanych (wysyłanych, doręczanych) stronom (SN post. I PZ 49/02 10.06.2002).

„Nie ma żadnych uzasadnionych powodów, aby podpis w rozumieniu przepisów procesowych rozumieć inaczej niż podpis w rozumieniu przepisów prawa cywilnego materialnego” (SN post. II PZ 22/67 17.04.1967).

„Kasacja musi więc być opatrzona własnoręcznym podpisem uprawnionego do jej wniesienia pełnomocnika procesowego strony, co oznacza, że wymagany podpis nie może zostać zastąpiony żadnym podpisem mechanicznym, np. faksymilą, bądź kserograficzną odbitką własnoręcznego podpisu pełnomocnika procesowego” (SN post. III CKN 482/98 23.07.1998).

„Podpis wystawcy weksla musi obejmować co najmniej nazwisko. Prawo wekslowe nie wymaga dla ważności weksla, aby podpis był czytelny. Podpis nieczytelny powinien jednak być złożony w formie zwykle używanej przez wystawcę” (SN uchwała III CZP 146/93 30.12.1993).

„W literaturze prawniczej jest prezentowany pogląd, według którego w wypadku pełnomocnictwa sporządzonego na piśmie, osoby pełnomocnika i mocodawcy należy określić w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację, przy czym podpis mocodawcy - własnoręczny, ale niekoniecznie czytelny - musi obejmować co najmniej nazwisko. Stanowisko to zasługuje na aprobatę, uwzględnia bowiem oczywisty wymóg w zakresie identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika i nie nakłada - nie mającego oparcia w przepisach - obowiązku podpisywania pełnomocnictwa w sposób czytelny” (SN post. II CKN 894/00 17.08.2000).

„Ponieważ jednak podpis związany jest z umiejętnością pisania, podpis nie może składać się z dowolnych znaków graficznych, ale z liter składających się zasadniczo z imienia i nazwiska osoby, która składa podpis. Znaki graficzne, składające się na podpis, muszą mieć postać liter. W przeciwnym przypadku nie można przyjąć, że podpis został złożony” (SN wyrok III CSK 209/11 8.03.2012).

  • cywilne/procesowe/podp_wyro.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)