Powództwo opozycyjne

„Prawo wytoczenia powództwa opozycyjnego dłużnik traci dopiero z chwilą wyegzekwowania świadczenia, objętego tytułem wykonawczym, czyli z chwilą całkowitego zaspokojenia wierzyciela” (SN wyrok I CR 255/88 17.11.1988).

„(…) w razie zupełnego zaspokojenia roszczenia z egzekucji na podstawie danego tytułu wykonawczego odpada możliwość wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego przewidzianego w art. 840 [kpc], gdyż zgasła wykonalność wykonanego w całości tytułu wykonawczego” (SN wyrok I PKN 197/01 4.04.2002).

„Odmiennie natomiast przedstawia się sytuacja, gdy wierzyciel zostaje zaspokojony poza postępowaniem egzekucyjnym, w drodze dobrowolnego spełnienia świadczenia przez dłużnika. W takich wypadkach nie gaśnie wykonalność tytułu wykonawczego i istnieje potencjalna możliwość jego wykonania (wszczęcia postępowania egzekucyjnego). Żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności jest zatem dopuszczalne, a podstawę takiego żądania stanowi nastąpienie po powstaniu tytułu egzekucyjnego zdarzenia, wskutek którego zobowiązanie, w całości lub w części, wygasło (art. 840 § 1 pkt 2 kpc). Takim zdarzeniem jest niewątpliwie spełnienie świadczenia przez dłużnika” (SN wyrok V CK 296/05 4.11.2005).

  • cywilne/procesowe/pow_op.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)