Terminy

„Podobnym rozumowaniem należy się kierować przy wyborze środka procesowego przysługującego stronie kwestionującej doręczenie pisma sądowego, od którego rozpoczyna się bieg terminu do dokonania odpowiedniej czynności procesowej, z uwzględnieniem że w takiej sytuacji procesowej wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej nie przysługuje. Skoro uczestnik postępowania kwestionował skuteczność dokonanego per aviso (art. 139 § 1 kpc) doręczenia powiadomienia o rozprawie apelacyjnej, co pozbawiło go możliwości złożenie wniosku o doręczenie, ogłoszonego na tej rozprawie, pod jego nieobecność, wyroku z uzasadnieniem, to właściwym środkiem obrony było złożenie takiego wniosku i wykazanie, że bieg terminu do dokonania tej czynności nie rozpoczął się” (SN post. II CSK 297/14 12.11.2014).

„(…) czynnością procesową jest wniesienie środka zaskarżenia, który powinien spełniać wymagania formalne i powinien zostać należycie opłacony. Uznanie, że opłacenie środka odwoławczego nie jest odrębną czynnością procesową oznacza, że nie może być skutecznie wniesiony wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty do tego rodzaju środka zaskarżenia” (SN post. V CZ 44/08 9.07.2008).

„Przewidziany w art. 4799 § 1 zdanie drugie kpc obowiązek dołączenia do pisma procesowego wniesionego do sądu dowodu doręczenia drugiej stronie odpisu tego pisma albo dowodu wysłania go przesyłką poleconą dotyczy także pisma z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji” (SN uchwała III CZP 127/08 24.02.2009).

  • cywilne/procesowe/terminy.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)