To jest stara wersja strony!


Terminy

„Podobnym rozumowaniem należy się kierować przy wyborze środka procesowego przysługującego stronie kwestionującej doręczenie pisma sądowego, od którego rozpoczyna się bieg terminu do dokonania odpowiedniej czynności procesowej, z uwzględnieniem że w takiej sytuacji procesowej wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej nie przysługuje. Skoro uczestnik postępowania kwestionował skuteczność dokonanego per aviso (art. 139 § 1 kpc) doręczenia powiadomienia o rozprawie apelacyjnej, co pozbawiło go możliwości złożenie wniosku o doręczenie, ogłoszonego na tej rozprawie, pod jego nieobecność, wyroku z uzasadnieniem, to właściwym środkiem obrony było złożenie takiego wniosku i wykazanie, że bieg terminu do dokonania tej czynności nie rozpoczął się” (SN post. II CSK 297/14 12.11.2014).

„(…) czynnością procesową jest wniesienie środka zaskarżenia, który powinien spełniać wymagania formalne i powinien zostać należycie opłacony. Uznanie, że opłacenie środka odwoławczego nie jest odrębną czynnością procesową oznacza, że nie może być skutecznie wniesiony wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty do tego rodzaju środka zaskarżenia” (SN post. V CZ 44/08 9.07.2008).

„Przewidziany w art. 4799 § 1 zdanie drugie kpc obowiązek dołączenia do pisma procesowego wniesionego do sądu dowodu doręczenia drugiej stronie odpisu tego pisma albo dowodu wysłania go przesyłką poleconą dotyczy także pisma z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji” (SN uchwała III CZP 127/08 24.02.2009).

  • cywilne/procesowe/terminy.1512570251.txt.gz
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)