Właściwość sądu

„Przyjęty w art. 34 kpc łącznik w postaci «miejsca wykonania umowy» należy określać według przepisów prawa materialnego (art. 454 kc), przy czym przy ustalaniu właściwości sądu rozstrzygające znaczenie może mieć miejsce wykonania umowy jako całości albo też tylko miejsce wykonania poszczególnych zobowiązań z niej wynikających. W związku z tym miejsce to może być odmienne dla każdej ze stron umowy zarówno w stosunku do wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, jak i do każdego zobowiązania z osobna” (SA Poznań post. I ACz 1075/13 8.07.2013).

„Jeżeli odsetki należą się za opóźnienie w wykonaniu umowy, roszczenie o ich zapłatę jest w istocie roszczeniem o wykonanie umowy, zaś powództwo, o wykonanie umowy zawsze można wytoczyć przed Sąd miejsca jej wykonania (art. 34 kpc). To, że obowiązek zapłaty odsetek wynika z ustawy nie ma istotnego znaczenia. Umowa jako czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy (art. 56 kc). Takim ustawowym skutkiem jest uprawnienie wierzyciela do żądania odsetek w razie opóźnienia się dłużnika ze spełnieniem świadczenia. Do czasu zapłaty odsetek należących za opóźnienie w spełnieniu świadczenia głównego nie można mówić o pełnym wykonaniu umowy” (SN uchwała III CZP 31/91 26.04.1991).

  • cywilne/procesowe/wl_sad.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)