Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

cywilne:procesowe:wn_restyt [27.08.2018 19:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Wniosek restytucyjny ======
  
 +"W ocenie Sądu Najwyższego,​ zastosowanie per analogiam <color #​ff7f27>​art. 338 kpc</​color>​ w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia <color #​ff7f27>​zarzutów od nakazu zapłaty</​color>​ <color #​ed1c24>​nie jest dopuszczalne</​color>​ z następujących względów. Po pierwsze - w (...) [kpc] instytucja wniosku restytucyjnego,​ a więc wniosku o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia albo o przywrócenie poprzedniego stanu odniesiona została do wyroków nieprawomocnych,​ którym sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności (art. 338), następnie uchylonych lub zmienionych,​ oraz prawomocnych,​ uchylonych lub zmienionych w uwzględnieniu skargi o wznowienie postępowania (art. 415). Nakaz zapłaty, przeciw któremu nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku (art. 494 § 2 kpc), ale wyrokiem nie jest. Po drugie - stosowanie ogólnych przepisów o procesie w innym postępowaniu dopuszczalne jest przez analogię wtedy, kiedy dana materia nie podlega odrębnej regulacji. Tymczasem nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi, jak wynika z art. 492 § 1 kpc, tytuł zabezpieczenia,​ wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Do jego wykonania zatem mają zastosowanie przepisy o postępowaniu zabezpieczającym,​ które nie przewidują wniosku restytucyjnego,​ przyznają natomiast zobowiązanemu z nakazu zapłaty <color #​22b14c>​roszczenie odszkodowawcze</​color>,​ o jakim mowa w <color #​22b14c>​art. 746 kpc</​color>​. Skoro zatem ustawodawca przewidział inny tryb dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania zabezpieczenia,​ stosowanie per analogiam art. 338 kpc nie ma uzasadnienia"​ (SN wyrok II CK 712/04 10.06.2005).
  • cywilne/procesowe/wn_restyt.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)