Subsydiarna odpowiedzialność członka zarządu

„(…) odpowiedzialność z art. 298 kh ponoszą członkowie z chwilą powołania uchwałą wspólników (art. 195 § 3 kh), a nie dopiero z momentem ujawnienia uchwały w rejestrze handlowym” (SN wyrok V CKN 186/00 18.01.2001).

„(…) samo skuteczne odwołanie członka zarządu spółki z o.o., nieujawnione jednak w rejestrze handlowym, nie uwalnia go automatycznie od odpowiedzialności wynikającej z art. 298 § 1 kh” (SN wyrok V CKN 10/00 4.04.2000).

„(…) odpowiedzialność z art. 298 kh obejmuje wszystkie zobowiązania spółki, które powstały między dniem wpisania członka zarządu do rejestru a dniem wykreślenia go (art. 160 i 166 kh), o ile oczywiście istnieją dalsze warunki tej odpowiedzialności” (SN orz. C II 86/38 18.08.1938).

powołanie → wykreślenie

„Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 ksh obejmuje zasądzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spółce, koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej” (SN uchwała III CZP 118/06 7.12.2006).

„(…) przewidziane w art. 481 kc odsetki za opóźnienie ze spełnieniem świadczenia pieniężnego przez członków zarządu należą się od chwili wymagalności ustalonej stosownie do treści art. 455 kc” (SN wyrok III CSK 228/10 18.05.2011).

„(…) odpowiedzialności członków zarządu - posiłkowej w stosunku do odpowiedzialności samej spółki i opartej na odrębnej podstawie - należy przypisać cechy odpowiedzialności odszkodowawczej, którą w przytoczonych uchwałach Sąd Najwyższy, zważywszy na szczególne pojmowanie jej przesłanek, nazwał trafnie odpowiedzialnością odszkodowawczą sui generis” (SN uchwała III CZP 24/97 4.07.1997).

  • handlowe/subsyd_zarz.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 18:59
  • (edycja zewnętrzna)