Obowiązek naprawienia szkody

„Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 kk), może domagać się od ubezpieczyciela - na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego” (SN uchwała III CZP 31/11 13.07.2011).

„(…) warunkiem orzeczenia obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 kk jest istnienie tej szkody w czasie orzekania” (SN post. V KK 258/18 23.08.2018).

„Przepis art. 415 § 5 zd. 2 kpk wyraźnie stanowi, że obowiązku naprawienia szkody nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono. Wskazana tu tzw. klauzula antykumulacyjna wymaga dla swego zastosowania zarówno tożsamości przedmiotowej, jak i tożsamości podmiotowej” (SN wyrok V KK 9/12 3.02.2012).

„Identyczność zasądzonych przez sąd cywilny od spółki skazanych kwot na rzecz (…) pokrzywdzonych z tymi, które sąd karny określił jako należne od skazanych pokrzywdzonym, w orzeczeniu wydanym w oparciu o art. 46 § 1 kk, jak również identyczność podstawy faktycznej obydwu tych rozstrzygnięć (którą stanowiło popełnione przez skazanych przestępstwa) pozwala (…) wnioskować o tożsamości obydwu tych roszczeń - w rozumieniu art. 415 § 1 zd. 2 kpk” (SN wyrok IV KK 234/17 16.01.2018).

  • karne/procesowe/ob_napr_szkody.txt
  • ostatnio zmienione: 05.06.2019 07:58
  • przez Piotr Pyclik