Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

karne:procesowe:podst_wyr [27.08.2018 19:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Podstawa wyroku ======
  
 +"W kontekście naruszenia treści art. 410 kpk wskazać należało, że po myśli tego przepisu podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej. Oznacza to, że sąd ferując wyrok nie może opierać się na tym, co <color red>nie zostało ujawnione</​color>​ na rozprawie, jak również to, że wyroku nie wolno wydawać na podstawie <color red>​części ujawnionego</​color>​ materiału dowodowego, a musi on być wynikiem analizy całokształtu ujawnionych okoliczności,​ a więc i tych, które je podważają. Dopiero bowiem wszechstronna ocena wszystkich dowodów i wynikających z nich okoliczności może prowadzić do wykrycia prawdy i poczynienia prawidłowych w tym zakresie ustaleń " (SN wyrok II KK 396/06 5.06.2007).
 +
 +"Jak wynika z treści art. 410 kpk podstawą rozstrzygnięcia sądu jest całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej. Oznacza to, że wyrok można wydać tylko w oparciu o analizę całokształtu ujawnionego materiału dowodowego, w tym również tych dowodów, które stoją w sprzeczności z tezami aktu oskarżenia. Sąd rozstrzygając zatem w przedmiocie procesu ma obowiązek odnieść się nie tylko do dowodów przemawiających za winą sprawcy, ale również wyjaśnić <color #​00a2e8>​dlaczego nie uznał za wiarygodne dowodów przeciwnych</​color>"​ (SN wyrok WA 19/07 26.04.2007).
 +
 +"​Podstawę orzeczenia stanowi w myśl art. 357 kpk tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej. Oznacza to, że sąd ferując wyrok nie może opierać się na tym, co nie zostało ujawnione na rozprawie, jak również i to, że wyroku nie wolno wydawać na podstawowe części materiału dowodowego, a musi on być wynikiem analizy całokształtu ujawnionych okoliczności,​ a więc i tych, które tezę oskarżenia potwierdzają,​ i tych które ją podważają. Dopiero bowiem wszechstronna ocena wszystkich dowodów i wynikających z nich okoliczności może doprowadzić do wykrycia prawdy i poczynienia prawidłowych w tym zakresie ustaleń. Zasada ta obowiązuje <color #​c8bfe7>​także przy wyciąganiu wniosków przez strony procesowe</​color>,​ które przedstawiają własne stanowisko i nie mogą go opierać na fragmentarycznej ocenie dowodów z pominięciem tego wszystkiego,​ co może prowadzić do innych wniosków, skarżąc zaś wyrok przechodzić do porządku dziennego na tym wszystkim, co legło u podstaw rozstrzygnięcia sądu I instancji i przedstawione zostało w motywach zaskarżonego wyroku"​ (SN wyrok III KR 196/79 30.07.1979).
  • karne/procesowe/podst_wyr.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)