Terminy

„(…) sobota nie jest dniem uznanym przez ustawę za dzień wolny od pracy w rozumieniu art. 123 § 3 kpk” (SN post. IV KZ 43/03 24.11.2003).

„Warunkiem uwzględnienia wniosku jest stwierdzenie, że uchybienie nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych. Chodzi o przyczyny, których strona nie mogła usunąć, aby dokonać wymaganej przez prawo czynności we właściwym czasie. Oznacza to, że przywrócenie terminu nie nastąpi, gdy niezachowanie terminu było wynikiem niedbalstwa albo lekkomyślności strony” (SN post. II KK 326/15 10.02.2016)

„Niedotrzymanie terminu zawitego z winy obrońcy stanowi przyczynę niezależną od oskarżonego, co oznacza, że może on zasadnie wnosić o przywrócenie mu uchybionego terminu. Dotyczy to tym bardziej sytuacji, kiedy obrońca, w wyniku uzgodnienia z oskarżonym, ma dokonać określonej czynności procesowej, a mimo tego czynności takiej nie dokonuje” (SN post. IV KKN 32/99 10.01.2000).

„(…) obrońca oskarżonego nie wnosi własnej apelacji, lecz czyni to zawsze w imieniu oskarżonego, którego reprezentuje (art. 86 § 1 kpk). Stąd też, jeżeli wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia skarżonego wyroku (art. 422 § 1 kpk) składał zarówno obrońca, jak i oskarżony osobiście, to apelacja sporządzona i podpisana przez obrońcę wniesiona w terminie 14 dni od daty otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem przez oskarżonego zachowuje termin z art. 445 § 1 KPK, choćby nastąpiło to z przekroczeniem 14 dni od daty otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem przez tegoż obrońcę” (SA Wrocław post. II AKz 384/11 6.10.2011).

upływ terminu dla obrońcy → apelacja obrońcy w terminie dla oskarżonego

„(…) gdy we właściwym terminie został złożony wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie, apelacja wniesiona przed otwarciem terminu określonego w art. 445 § 1 kpk jest skuteczna i podlega rozpoznaniu (SN wyrok II KK 339/08 5.03.2009).

  • karne/procesowe/terminy.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 19:00
  • (edycja zewnętrzna)