Odszkodowanie

„(…) dopuszczalne jest dochodzenie przez pracownika od pracodawcy - na zasadach ogólnych, określonych w (…) [kc] - roszczeń uzupełniających z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej opartych na przepisach prawa cywilnego (art. 415 lub art. 435 kc, art. 444 i art. 445 kc)” (SN wyrok I PK 256/07 19.03.2008).

„(…) odnośnie do utraconych korzyści w postaci wynagrodzenia z innego stosunku pracy, (…) brak aktywności skarżącego w poszukiwaniu nowego zatrudnienia wyklucza uznanie, że strata powstała na skutek tej bierności pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z naruszającym prawo rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy. Zdaniem Sądu Najwyższego, o ile bowiem ocenione jako niewystarczające starania pracownika o uzyskanie nowego zatrudnienia mogą być postrzegane w kategoriach przyczynienia się pracownika do powstania szkody (art. 362 kc), o tyle całkowity brak tych starań wyklucza uznanie, iż pomiędzy szkodą wynikłą z nieuzyskania nowego zatrudnienia a bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę istnieje adekwatny związek przyczynowy” (SN wyrok I PK 38/10 22.06.2010).

  • pracy/odszkod.txt
  • ostatnio zmienione: 27.08.2018 18:59
  • (edycja zewnętrzna)