Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

„Ochrona przewidziana w art. 41 kp dotyczy jedynie wypowiedzenia umowy o pracę, nie dotyczy natomiast innych sposobów rozwiązania stosunku pracy (np. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia) ani innych stosunków pracy niż wynikające z umowy o pracę jako źródła jego nawiązania (…)” (SN wyrok I PKN 215/00 25.01.2001).

„Punktem wyjścia dla oceny podstawowych obowiązków pracowniczych jest (…) otwarty katalog tych obowiązków zamieszczony w art. 100 kp. Zgodnie zaś z § 1 tego artykułu, podstawowym obowiązkiem pracownika pozostaje sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Tak sprecyzowany podstawowy obowiązek pracowniczy ma z kolei oparcie w definicji stosunku pracy z art. 22 § 1 kp, określającej treść tego stosunku jako, z jednej strony, obowiązek pracodawcy zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, z drugiej zaś strony - obowiązek pracownika wykonywania umówionego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przezeń wyznaczonym. Naruszenie owych obowiązków, jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, musi zaś być ciężkie w sensie obiektywnym (tj. stanowić zagrożenie dla istotnych interesów pracodawcy), jak i subiektywnym (nastąpić z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracownika)” (SN wyrok III PK 158/14 6.10.2015 r.).

  • pracy/rozw_bez_wyp.txt
  • ostatnio zmienione: 21.10.2018 20:50
  • przez Piotr Pyclik